Den Gode Hverdagen

Vi i Nydalen barnehage ønsker å skape og gi rom for Den Gode Hverdagen. Årsplanen følger barnehageåret august 2023- juni 2024

Årsplan for Nydalen barnehage 23/24

Gjelder for barnehageåret august 2023 – juni 2024

 

Om barnehagen

 

Nydalen barnehage ble startet i 1942, og var da en av Norges første private barnehager. Barnehagen het da Spigerverkets personalbarnehage, og siden den gang har barnehagen både stiftet navn og adresse flere ganger. Nå befinner Nydalen barnehage seg i en fredet villa på Tåsen, med stor eplehage, grillhytte og lekeplass. Nydalen barnehage består av tre avdelinger, Blåbær (3-6 år), Tyttebær (2-3 år) og Bringebær (1-2 år) 

Våre avdelinger består av et dyktig og stabilt personale med variasjon i alder, erfaring, kompetanse og kulturell bakgrunn.

Personalet er bevisst sitt pedagogiske ansvar for barnehagen som lek- og læringsarena. Vi vil bidra at barna får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek med trygge voksne som ser hvert enkelt barn og er til stede i øyeblikket. Å møte barnas behov for omsorg, trygghet og annerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i felleskapet er en viktig verdi som gjenspeiles i vår barnehage.

Vårt mål som pedagogisk virksomhet er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.

Vi bruker nærmiljøet aktivt i hverdagen med alt det har å by på av store og åpne plasser, trær, lekeplasser, museum, teater, bibliotek, skog og mark. Dette året er det ekstra mye fokus på nærmiljøet da hele uteområdet vårt får et stort løft og blir helt nytt i løpet av våren 2024.

Vår visjon for barnehageåret 2023 og 2024 er «Den gode hverdagen»

Dette mener vi i begrepets videste forstand. Det betyr at det skal gjelde for alle barna som er i barnehagen, alle som henter og leverer hver dag, og for alle de ansatte i Nydalen barnehage. Vi må ta oss tid til å være i øyeblikket, være der for barna og huske på at her -og nå opplevelsen er viktig. Vi skal ta vare på de” gylne øyeblikk” for barndommen
kommer ikke i reprise! Vi ønsker også at barnehagen skal være en trygg forankring for alle oss som hører til i Nydalen barnehage og som trives med det. Ta gjerne en kaffekopp med oss, gi deg selv, barnet og oss alle en mulighet til å få en god start på dagen. Har man bedre tid en ettermiddag, så bruk den til en god avslutning på barnehagen.

Vi ønsker at alle her oss hos kan få være seg selv!

 

 Tilvenning

Våre tiltak

-       Før oppstart inviterer vi alle nye foreldre og barn til å komme på besøk i barnehagen. Før overgangen til storbarnsavdeling vil vi sikre at barna blir kjent med ny avdeling og personalet.

-       I samarbeid med foreldre tilrettelegger vi slik at barnet får den tiden det trenger til tilvenning. Vi har minimum fem dager tilvenning med foreldrene til stede i barnehagen. Sammen skaper vi trygghet gjennom omsorg og gode rutiner.

-       Vi tilrettelegger for en trygg og god oppstart uansett når på året barnet begynner.  

-       Vi bruker aktivt MyKid og bildemeldinger for å gi fortløpende informasjon til foreldrene om hvordan deres barn har det i løpet av dagen. 

-       I tilvenningsperioden vil foreldrene delta i en oppstartsamtale med pedagogisk leder og styrer.

 

 

Vennskap og fellesskap

Våre tiltak:

 

-       Vi tilrettelegger for et fellesskap hvor vi fremmer inkludering og vennskap.

-       Vi skaper rom for barnas egen identitet og deres plass i fellesskapet.

-       Vi legger til rette for at alle skal føle seg verdifulle og unike uansett etnisk, sosial eller religiøs bakgrunn.

-       De voksne skal være gode rollemodeller og forbilder, vi støtter barna i leken og sørger for at alle blir sett.

-       Nulltoleranse for krenkende adferd og utestengelse av andre. Vi har en «handlingsplan mot mobbing» som alle ansatte, barn og foreldre er kjent med.

 

Lek

Våre tiltak:

 

-       Vi skal legge til rette for at alle barn leker og har noen å leke med.

-       Vi skal legge til rette for at barna får gode opplevelser ved å leke sammen.

-       Vi er tilstedeværende voksne som støtter, deltar og beriker barnas lek.

-       Vi er bevisste vår egen rolle når vi deltar i leken.

-       Vi skaper et godt lekemiljø, både ute og inne hvor glede, humor og kreativitet står i fokus.

 

 Læring

Våre tiltak:

 

-        Vi sørger for at alle barna får rike og varierte opplevelser og erfaringer, samt utfordringer og mestringsopplevelser.

-        Vi møter barnas nysgjerrighet med interesse og engasjement.

-        Vi tilrettelegger for at barna kan utforske, undre seg, være kreative og nysgjerrige.

-        Vi veileder og støtter barna i lek og tilrettelagte aktiviteter

-        Vi har aldersinndelte grupper med fokus på modning og utvikling

-        På hver avdeling har vi variert pedagogisk materiale og leker som er tilgjengelig for barna

 

 

Kommunikasjon og språk

Våre tiltak:

 

-        Vi støtter barna i både nonverbal og verbal kommunikasjon, ved å sette ord på følelser, tanker, meninger og erfaringer.

-        Vi er bevisst vårt ansvar som språklige rollemodeller og er lydhøre og deltagende i kommunikasjon med alle barn.

-        Vi øver på å lytte til hverandre, vente på tur, holde fokus i en samtale og tørre å si noe i en gruppe

-        Vi tilrettelegger for aktiviteter og situasjoner hvor barna får fortelle, undre seg og reflektere.

-        Vi bruker språket aktivt ved å lese bøker, leke med sang og musikk, rytmer, rim og regler.

 

 

 Digital praksis

Våre tiltak:

-       Vi utforsker kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna i det pedagogiske arbeidet.

-       Vi utøver digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk og vi er kildekritiske.

-       Vi ivaretar barnas personvern.

-       Vi bruker digitale verktøy i forbindelse med foreldresamarbeid og dokumentasjon (MyKid)

 

 

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Våre tiltak:

-       Vi har førskoleklubb hvor vi jobber med skole forberedende aktiviteter, med fokus på samspill og selvstendighet.

-       Vårt mål er at barna skal møte skolen med entusiasme og lærelyst.

-       Skolen inviterer til felles møte for barnehagen og foreldrene hvor man får informasjon om skolestart

-       Skolen inviterer til besøksdager og barna besøker de ulike skolene i nærmiljøet for å bli bedre kjent.

-       Førskolebarna deltar på skiskole sammen med andre førskolebarn i bydelen. Foreldre betaler for dette selv; 1799 kr.

-       Som avslutning på barnehagetiden har vi overnatting i barnehagen for førskolebarna.

 

 Omsorg

Våre tiltak:

-       Alle barn skal bli sett, forstått og respektert

-       Vi anerkjenner barnas følelser, reaksjoner og behov og tar oss god tid til trøst, samtale og veiledning

-       Vi møter hvert enkelt barn med omsorg og varme.

-       Vi sørger for at barna opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen.

-       Vi viser empati for hverandre

 

 

 Planlegging, vurdering og dokumentasjon

Våre tiltak:

-       Vi dokumenterer og vurderer hverdagen gjennom månedsplan, månedsbrev, dagsrapport og ulike utstillinger og oppslag.

-       Vi evaluerer arbeidet vårt på personalmøter, avdelingsmøter og planleggingsdager

-       Barna får være med på å vurdere innholdet og å påvirke barnehagehverdagen gjennom sine meninger og ytringer.

-       Vi benytter oss av foreldreportalen MyKid, hvor vi legger ut månedsplaner, hverdagsoppdateringer og bilder.

 

 

Bærekraftig utvikling

Våre tiltak:

-       Vi gir barna en begynnende forståelse for forurensning, forsøpling og konsekvensene av dette.

-       Vi formidler kunnskap om miljøvern gjennom litteratur og samtaler.

-       Barna skal få kjennskap til kildesortering og gjenvinning, og bruke dette aktivt i hverdagen.

-       Vi markerer FN-dagen og vi har Rusken-aksjon.

 

 Medvirkning

Våre tiltak:

 

-       Vi ønsker å oppmuntre til at barn kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet

-       Vi må være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder og erfaring.

 

 Danning

Våre tiltak:

 

-       Vi skal gi rom for barnas egne tanker, refleksjoner og spørsmål

-       Barna skal få vurdere ulike situasjoner som vedrører dem se

-       Vi skal anerkjenne hvert enkelt barn som selvstendige individer

-       Vi skal fremme et leke- og læringsmiljø der man utvikler kunnskap, verdier og holdninger sammen

-       Vi skal la barna vokse ut fra sine egne forutsetninger

-       Vi skal bekrefte og verdsette alle ulikheter, og vise barna at de har egenverdi

-       Vi skal legge til rette for positive samhandlingsmønstre, både i relasjon voksen-barn og barn-barn

 

 

 

Inkludering

Våre tiltak:

-       Personalet i barnehagen skal jobbe for en felles visjon om inkludering

-       Alle barna skal ha lik tilgang til fellesskapet

-       Vi skal tilpasse læringsmiljøet og de pedagogiske planene til mangfoldet i barnehagen

-       Barna skal få mulighet til å si sin mening om sin barnehagehverdag

-       Vi skal sørge for at alle barn opplever å ha en naturlig tilhørighet i barnehagen

-       Vi skal gi barna mulighet til å både bidra og ta imot i det sosiale fellesskapet

-       Vi ansatte skal være tilstedeværende og engasjerte i barna, og tilrettelegge for hvert enkelt barns behov

-       Vi skal være delaktige og støttende i barnas relasjonsbyggende prosesser

 

 

Samarbeid med barnas hjem

Våre tiltak:

 

-       Foreldresamarbeid er en viktig faktor for å styrke barnets trivsel, utvikling og læring.

-       Daglig kontakt og uformell småprat om barnet og det som foregår i barnehagen er en viktig base for foreldresamarbeid.

-       Barnehagen legger til rette for godt foreldresamarbeid og god dialog med foreldre

-       Barnehagen inviterer foreldre til foreldremøter, foreldrekaffer, Luciafeiring og andre sammenkomster.

-       Foreldre får tilbud om 2 foreldresamtaler i løpet av året.

 

 Kvalitet

Våre tiltak:

-        Omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler i vårt helhetlige læringssyn.

-        Vi anerkjenner og ivaretar barndommens egenverdi, vi sørger for at alle barn skal oppleve trivsel, vennskap og lek

-        Vi gir rom for alle barns ulike forutsetninger og erfaringer og bidrar til at alle barn opplever mestring, inkludering og deltakelse

-        Vi vil skape en trygg og god barnehage som gir alle barn gode muligheter for å utvikle språklige og sosiale ferdigheter.

 

 

 Vi ønsker dere varmt velkommen til oss 😊